Rationeringsmærker,

Som de fleste af dem, der i dag er langt over et halvt hundreder år, vil kunne huske, var der under krigen 1939-45, rationering af alle de varer som var nødvendig i den daglige husholdning. Alle fik tildelt rationeringsmærker, som gav ret til at købe et vist kvantum brød, mel, sukker, sæbe osv., og selv om der skulle spares var der dog ingen som sultede.

 

Andersledes har det været under den første verdenskrig, da har der været mangel på alting, og de rationer som den enkelte fik tildelt, har været meget, meget små. Ofte er det sket at de preussiske myndigheder har foretaget ”Revision”, det vil sige at man lavede husundersøgelser, for at sikre sig at ingen havde stukket noget til side. Om en sådan undersøgelse skriver dagbladet

 

”Dybbøl-Post” den 25. maj 1916.

 

Landrådet i Sønderborg gør bekendt, at der ved en Revision af den enkle Husholdning i Holm Kommune, er der fundet ikke mindre end 4000 pund kødvarer der kunne hengemmes, forud betydelige mængder af brødkorn og sukker. De pågældende ville blive anklaget af statsadvokaten, og de forefundne forråd ville kunne beslaglægges. I den anledning opfordre landråden alle der har fortiet forråd af brød, korn, sommerkorn, kødvarer der kan hengemmes, sukker, kaffe, the, mel eller kartofler, til at anmelde forrådene til kommuneforstanderen inden den 3. jun. Dersom der ikke sker anmeldelse inden denne frist, vil der blive rejst krav mod dem, der ved en senere revision måtte findes i besiddelse af sådanne hemmelige forråd, og disse vil blive konfiskeret under vederlag.

 

Mange Bøder

Ved et af landråden i Sønderborg, for nogle måneder siden, anordnet opgør over levnedsmidler i private husholdninger på landet, blev en del forråd ikke opgivet, og ved en senere foretagen undersøgelse i Holm, ved hjælp af politistyrken, blev flere af beboerne der, meldt for utilstrækkelig angivelse af forrådene. I disse dage er mange af dem nu blevet idømt bøder. En landmand der havde slagtet en kalv til en familiefest, er ligeledes blevet idømt en bøde.

 

Godt naboskab i fare.

Den her omtalte revision huskes endnu af nogle af de ældre holmboer, og en af dem beretter, at undersøgelsen medførte lidt kold luft mellem to naboejendomme i Holmskov. Baggrunden var følgende.

 

Da undersøgelsen på den ene ejendom var afsluttet, sagde gendarmen, som ledede operationen, at nu skulle de over til naboen der boede længere mod vest. Ejeren af ejendommen bemærkede hertil, at så var det meget kortere, i stedet for at følge den slagne landevej, at gå bag om laden og så bare tværs over marken.

Gendamen har sikkert takket for det gode råd, og har så, sammen med sine hjælpere, begivet sig på vej, tværs over marken og igennem et par hegn, for at nå fem til naboejendommen. -Men så langt nåede de ikke lige med det samme, for da de var kommet igennem et hegn og ind på naboens grund, opdagede de en vogn, læsset med forskellige sager, som ejeren havde villet bringe i sikkerhed før revisionen kom, han kunne jo ikke ane at myndighederne, på grund af et godt råd fra en kollega, kom anstigende den vej fra. Han var helt sikkert en af dem der er blevet idømt en bøde, og at det har bevirket lidt kold luft mellem de to ejendomme, er jo ikke så mærkeligt.   

Versailles-fredstraktaten-af-28-juni-1919

http://danmarksVersailles-fredstraktaten-af-28-juni-1919/?no_cache=1